Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- leverings- en betalings-voorwaarden

Smart Climate Services
Piusstraat 343-20
5038 WR Tilburg

KVK: 83784551

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Smart Climate Services, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met Smart Climate Services anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door Smart Climate Services niet aanvaard.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.
 2. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Smart Climate Services zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden Smart Climate Services eerst, nadat deze door Smart Climate Services, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 3. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen acht dagen na de verzending door Smart Climate Services schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
 4. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – voor zover gebruikelijk – de kosten die Smart Climate Services heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Smart Climate Services te worden Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.
 2. Smart Climate Services behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
 3. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Smart Climate Services wordt Voor dergelijke vertragingen draagt Smart Climate Services geen verantwoordelijkheid.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Smart Climate Services bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Hij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 2. Smart Climate Services is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 5 Informatieplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Smart Climate Services redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Smart Climate Services Tevens verschaft opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
 2. Smart Climate Services heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 6 Meer- en minderwerk

 1. Smart Climate Services is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, indien het uitvoeren van dit meerwerk naar mening van Smart Climate Services noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 2. Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.
 3. Indien er sprake is van minderwerk dan wordt aan de opdrachtgever 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 7 Prijzen

 1. De prijzen van Smart Climate Services zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van Smart Climate Services zijn berekend voor levering aan Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere faktoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Smart Climate Services gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.
 5. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Smart Climate Services meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

Artikel 8 Levering

 1. Levertijden (en reparatie-duur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
 2. Vanaf het moment van afzondering van goederen b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
 3. Wanneer door Smart Climate Services verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft Smart Climate Services het recht – ter keuze van Smart Climate Services – hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Smart Climate Services op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.
 4. Bij een reparatie vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van Smart Climate Services zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van Smart Climate Services noodzakelijk en/of wenselijk, is Smart Climate Services gerechtigd de vervangen materialen of goederen te (doen) vernietigen.

Artikel 9 Zekerheidsstelling

 1. Smart Climate Services is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Smart Climate Services voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Smart Climate Services het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Smart Climate Services alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van Smart Climate Services.

Artikel 10 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij … contant aan Smart Climate Services hetzij via overboeking op een door Smart Climate Services aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.
 2. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, dient betaling door Smart Climate Services te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Wanprestatie van opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Smart Climate Services verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
 2. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
 3. In de onder A bedoelde gevallen heeft Smart Climate Services eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Smart Climate Services, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Smart Climate Services dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, ‚‚n en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
 4. Wanneer Smart Climate Services genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau d.) is Smart Climate Services gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door Smart Climate Services gemaakte kosten – van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van f 250,-), zulks vermeerderd met f 30,- aan administratiekosten.

Artikel 12 Recht van retentie

Smart Climate Services is gerechtigd om goederen die Smart Climate Services van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die Smart Climate Services besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur – ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden – volledig is voldaan, blijven deze goederen eigendom van Smart Climate Services tot het tijdstip van volledige Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan ons toebehorend onroerend goed.
 2. Bij overtreding door opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan Smart Climate Services een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1½ maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van Smart Climate Services op aanvullende schadevergoeding.
 3. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen voor Smart Climate Services ontstaat.

Artikel 14 Overmacht

 1. Smart Climate Services is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Smart Climate Services verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het produktieproces en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland -, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
 2. In geval van een blijvende overmachtssituatie zal Smart Climate Services daarvan onverwijld mededeling doen aan de Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Smart Climate Services af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
 3. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Smart Climate Services het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is doch naar verwachting langer zal duren dan drie weken, geldt het in lid B bepaalde.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Smart Climate Services niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid van Smart Climate Services strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van Smart Climate Services zich pleegt te verzekeren.
 3. Smart Climate Services heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 16 Klachten

 1. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door ons geleverde goederen of door ons verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt kan gedurende acht dagen na ontvangst van die goederen of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.
 2. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Smart Climate Services alsdan zorgdragen, te zijner keuze, voor vervanging van de goederen of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
 3. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.
 4. Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

Artikel 17 Garantie

 1. Op de door Smart Climate Services geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan Smart Climate Services is verleend en jegens Smart Climate Services wordt nagekomen.
 2. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie-aanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan Smart Climate Services wordt vergoed.

Artikel 18 Opzegging

 1. Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
 2. Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden.
 3. Indien van ‚‚n der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, zonder dat de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan twee maanden, dan wel zonder opzegtermijn.
 4. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.

Artikel 19 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 20 Geschillen

 1. Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door ons gesloten overeenkomsten, zal – behoudens ingeval de kantonrechter bevoegd is – uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van Smart Climate Services bevoegde rechter, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
 2. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing.